GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ


 • GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

  • Canlı müzik nedir?

  CANLI MÜZİK: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı (hoparlör) kullanılarak yapılan müzik türüdür.

  • Canlı müzik izni nedir?

  Canlı Müzik İzni; Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak müzik yayını yapılabilmesi için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği belediyeden veya il özel idaresinden alınan izin. (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporuna verilecek uygun görüşe dayanarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren yetkili kurum tarafından verilecektir.)

  • Kimler canlı müzik izni almak zorundadır?

  Eğlence yeri: Bir konaklama tesisi bünyesinde veya müstakil olarak faaliyet gösteren, müşterinin eğlence ihtiyacını karşılamaya yönelik müzik hizmeti veren işyerleri müzik yayını yapılabilmesi için “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ile “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” gereği belediyeden veya il özel idaresinden “Canlı Müzik izni” alınması şarttır. Bir işletmede faaliyet türüne bağlı olarak birden fazla işyeri açma ve çalışma ruhsatı var ise canlı müzik yayını yapacak her bir ruhsat sahibinin “Canlı Müzik izni” alması gerekmektedir.

  • Canlı müzik izni almayanlar hakkında uygulanacak cezai işlemler nelerdir?

  10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik’in 32, 33 ve 38 inci maddeleri gereği;

  • İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, belediyeler/il özel idarelerinin ilgili birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılacağı; kollukça, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye (belediye/il özel idaresi) bildirileceği, yetkili idarenin yapılan bildirim üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç üç gün içinde kolluğa bilgi vereceği,

   

  • Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, belediyeler/il özel idarelerinin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verileceği, canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda iznin iptal edileceği, bu hususların, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edileceği, işletme sorumlularının, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlayacağı hükme bağlanmıştır
  • Müzik yapımı sırasında çevreyi rahatsız edebilecek gürültünün cezai işlemleri nelerdir? 

  Kolluk kuvvetlerinin belirlemesi ile:

  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmayan eğlence yerlerinin tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımın uygulanması için belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediyeye, belediye sınırları ve mücavir alan dışında il özel idaresine bildirilecektir.
  • Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müziğin, canlı müzik izni alınmaksızın yapıldığının tespit edilmesi halinde, canlı müzik yayını durdurulacak ve ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımın uygulanması için belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediyeye, belediye sınırları ve mücavir alan dışında il özel idaresine bildirilecektir.

   

  Eğlence yerlerinin İl Çevre ve Orman Müdürlükleri veya yetki devri yapılan belediye başkanlıkları tarafından belirlenmesi ile:

  • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır.
  • Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen; “Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır.” hükmü gereği; Türk Ceza Kanunu’nun 183 üncü maddesine istinaden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
  • Ayrıca, “Turizm İşletme Belgesi” olan eğlence yerleri için 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik gereği, ihlal Kültür ve Turizm Bakanlığına da bildirilecektir